گاما الکتریک

گاما الکتریک

محمد نوروزی

09354788803

09376992961

e1ada760-9d8e-4a3f-b326-495975e4fb44 cb59ab01-a1a1-4ce2-b6e9-5864aa847850 ad4cbcf8-8dc4-4f53-9028-f5a63da25fe2 4421daf4-3212-4460-9148-5f175a13cdd4 46e9cde3-e4e0-4813-ba77-7dcb6fbabac5 7bdde01b-e8f6-4fc9-ac6d-d8a72d6981fe 6e70bf8f-c550-489e-a9ab-0216a9b2fbed

photo_۲۰۱۸-۰۷-۱۰_۱۹-۲۶-۱۲ (2) photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۳۹-۳۸ photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۳۹-۵۰ photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۰-۲۸ photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۰-۳۸ photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۰-۵۰ photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۱-۱۳ photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۱-۳۵ photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۱-۴۸  photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۲-۴۹ photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۲-۵۸   photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۳-۱۴ photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۳-۴۲ photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۵-۳۹ photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۵-۵۲ photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۶-۱۰ photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۶-۲۴  photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۶-۵۵ photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۷-۵۸ (2) photo_۲۰۱۹-۰۱-۲۷_۱۴-۴۸-۰۷ (2)


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


گاما الکتریک

خلاصه مشخصات:

  • محمد نوروزی
  • 09354788803